حقوق محیط زیست در دور آنتروپوسِن (نو-انسانی)

ژانت بلیک؛ امیر پناهنده ثمرین

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.15

چکیده
  سابقه و هدف: در سالهای گذشته، کارگروه آنتروپوسن، به سرپرستی یان زالاشوویچ، با انتشار مقاله های زیاد، مهم ترین نقش را در تعریف و توجیهدور آنتروپوسن (نو-انسانی) از منظر علوم تجربی داشته است. ویداس از جمله مهم ترین نویسندگانی است که درباره ی ارتباط میان دور آنتروپوسنبا حقوق بین الملل مطالبی را به نگارش درآورده است. پژوهش کنونی با هدف بیان ...  بیشتر