استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژی فاضلاب

آزاد کاوسی؛ مهدی برقعی

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1384

چکیده
  در چند سال اخیر کاربرد سیستم بیوفیلمی از جمله راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های شهری و صنعتی توسعه یافته است. در این مطالعه از پوکه های معدنی بسیار سبک به عنوان ساپورت بیوفیلم در راکتوری که دارای ویژگی های یک راکتور هوازی بود استفاده گردید. فاضلاب ورودی به راکتور، محلول ساخته شده از ملاس قند همراه با مواد ...  بیشتر