کلیدواژه‌ها = گردوغبار
ارزش‌گذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی (بررسی موردی: اردکان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 141-158

حدیث قنواتی؛ احمد فتاحی؛ اکرم نشاط


ترکیب و خاستگاه غبارهای با منشا خارجی در استان خوزستان

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 93-110

جواد درویشی خاتونی؛ سارا نری میسا؛ فروغ عباساقی؛ علی محمدی؛ مهدی حمدالهی؛ علیرضا صالحی پور میلانی؛ نظام اصغری‌پور دشت‌ بزرگ


تخمین زمان ریزش پدیده چند روز غباری با استفاده از همبستگی داده‌های PM10 و داده‌های شیدسنج خورشیدی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

سمیرا ذوالفقاری نیک انجام؛ حمیدرضا خالصی فرد؛ یوسفعلی عابدینی