مدل هایی که نباید مدل سازی کرد یا مدل هایی که همیشه پاسخ منطقی ندارند

مجید مخدوم

دوره 6، شماره 3 ، فروردین 1388

چکیده
  از نقطه نظر برنامه ریزی محیط زیست، توسعه عبارت از فرایند تبدیل ساختار اکوسیستم به عملکرد یا کارکرد آن است به واسطه بیشمار بودن اکوسیستم هایمحیط زیست و پیچیده بودن کنش ها و واکنش های توسعه در اکوسیستم های سیبرنتیک یا خود سامان ، مدل سازی یا استفاده از مدل ها به عنوان راه حلی برای شناخت و پیش بینی جهان واقعی تا کنون چاره ساز بوده است اما ...  بیشتر