کلیدواژه‌ها = اصفهان
تجزیه و تحلیل روند و عوامل مؤثر بر کیفیت هوای مناطق شهری: مطالعه موردی کلان شهر اصفهان

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 171-184

10.52547/envs.2021.36064

سونا کبریایی زاده؛ جمال قدوسی؛ علی اصغر آل شیخ؛ رضا ارجمندی؛ سید علیرضا سید میرزا حسینی


آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-116

10.29252/envs.18.1.105

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


آلودگی و منشأ هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ایدر آب سطحی و پساب کلانشهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فرید مر؛ سامان خبازی؛ بهنام کشاورزی؛ محمد سراجی