بررسی آراء و نیازهای تفرجی بازدید کنندگان پارک جنگلی سی سنگان

حمید گشتاسب میگونی؛ بهمن شمس؛ بهاره چشمه خاور

دوره 6، شماره 2 ، دی 1387

چکیده
  تحقیق حاضر حاصل یک سال مطالعه میدانی است که جهت ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی مردمی که از پارک جنگلی سی سنگان بازدید نموده اند صورت پذیرفت . دراین تحقیق از روش کلاوسون که یکی ازمتداول ترین روش های بررسی تفرجگاه ها در جهان است و برای ارزشیابی انواع سیستم های تفریحی به کار گرفته می شود جهت آگاه شدن از نظرات مردم بهره جسته و با تنظیم پرسشنامه ...  بیشتر