کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
بهینه سازی انرژی مصرفی و کاهش انتشارات محیط زیستی در تولید کیک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 103-124

10.29252/envs.17.2.103

اسداله اکرم؛ مجید خانعلی؛ مهدیه محمدنیا گالشکلامی؛ هما حسین زاده بندبافها