بررسی تطبیقی مؤلفههای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو و جدید با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری (نمونه موردی: شهرهای قدیم و جدید هشتگرد)

*مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 17-26

چکیده
  امروزه از مسائل اساسی شهرها و فضاهای شهری عدم کارایی و افول کیفی آنهاست. تا پیش از صنعتی شدن، اصول برنامه ریزی شهرهای سنتی برپایه ارزش های ساکنان شهر و در پی هویت بخشی به بافت شهر بود. به تدریج با عدم حفظ تعادل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نوعی گسست کالبدی و فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات شهری ایجاد گردید، که منجر به ناکارآمدی ...  بیشتر