کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.29252/envs.17.4.27

مریم اکبرپور؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدرضا نظری


تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ حسین صباحی


واکاوی روابط بین دانش و نگرش دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار

دوره 5، شماره 2، دی 1386

هادی ویسی؛ هادی همتیار؛ هادی آذرکردار