1. پلایای طبیعی و آسیب شناسی عوامل انسان ساخت

محسن سرتیپی پور

دوره 3، شماره 12 ، تابستان 1385

چکیده
  مرور زلزله های ایران طی سه دهه اخیر از سال 1352 تا کنون نشان دهنده وقوع زلزله های بسیاری که 8 مورد آن دارای بزرگی بیش از 7 بوده است بررسی سوانح طبیعی بزرگ جهان در قرن بیستم میلادی نشان می دهد چهار مورد از بزرگترین زلزاه های صد سال اخیر در ایران اتفاق افتاده است برابر شواهد فوق و نقشه های تکنونیکی، ایران منطقه ای با فعالیت لرزه خیزی زیاد ...  بیشتر