ارزیابی گیاهان مقاوم به عناصر سنگین در خاک پساب مرکز استحصال پسماند ساختمانی-عمرانی گود آبعلی - تهران

محمدعلی پویان؛ شهیندخت برق جلوه

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 233-248

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1316

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی­ های محیط زیستی ناشی از تخلیه و تلنبارکردن پسماند ساخت و تخریب عمرانی اثرات نامطلوبی بر بهداشت محیط زیست می­ گذارد. این پژوهش با هدف مدیریت برنامه ­ریزی کاشت گیاهان مقاوم نسبت به عناصر سنگین در مرکز استحصال پسماندهای ساختمانی - عمرانی گود آبعلی تهران انجام شده است.            مواد ...  بیشتر