ارزیابی توسعه فضای سبز خصوصی با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (مورد مطالعه: محله مهرآباد شهر اصفهان)

نرگس حسین پور محمدآبادی؛ احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1292

چکیده
  سابقه و هدف: کاهش فضای سبز شهری و اهمیت آن اتخاذ راهبردهای همه‌جانبه را ضروری می‌نماید. موضوع اساسی در این بحث علاوه بر توسعه فیزیکی، مقوله توسعه انسانی یعنی مشارکت توسط مردم محلی و کنترل آن­ها بر فرآیند توسعه است. بر اساس بررسی انجام شده و طبق سرانه ­ی فضای سبز بدست آمده در پژوهش، سرانه فضای سبز محله مهرآباد اصفهان 4.4 مترمربع می ...  بیشتر