ارزیابی تطبیقی نمایه های خشکسالی استنتاجی از داده های سنجش از دور و هواشناسی در میانه غرب ایران

حمید نظری پور؛ حسین جهانتیغ؛ مختار جعفری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 195-212

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1280

چکیده
  سابقه و هدف: خشکسالی بعنوان یکی از مخاطرات طبیعی عمده، بر محیط زیست، جامعه، کشاورزی و اقتصاد تأثیر می­ گذارد. نمایه­ های متعددی برای کمی­ سازی خشکسالی بر مبنای داده­ های زمینی و سنجش از دور توسعه یافته­ اند. روش ­های سنتی کمی ­سازی خشکسالی مبتنی بر داده­ های هواشناسی و معیارهای قراردادی بوده و معمولاً در زمان واقعی نزدیک ...  بیشتر