تحلیل مقایسه‌ای تمایزات محیطی در سطح برخورداری از شاخص‌های توسعه فرهنگی

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 169-194

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1275

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه توسعه تغییری بنیادی در متغیّرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب می‌شود و تحقّق آن مستلزم ایجاد هماهنگی میان ابعاد آن است. به بیان دیگر، توسعه واقعی، توسعه همه جانبه است و توسعه فرهنگی جزء جدانشدنی آن است. بنابراین، هیچ توسعه و تکاملی بدون توسعه و تکامل فرهنگی ممکن نیست و توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی، ...  بیشتر