ارتقای پایداری محیط زیست شهری در محله باشگاه نفت منطقه21 شهر تهران (با تاکید بر رویکرد رشد هوشمند)

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ سجاد سعیدی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1273

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تحولات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. به دلیل رشد پراکنده در بسیاری از شهرها در سطح جهان، منابع طبیعی به درستی بهره گرفته نمی­ شود. افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی درنتیجه گسترش محدوده‌های شهری، عامل توجه به راهبردهای جدید طراحی و برنامه‌ریزی ...  بیشتر