ارزیابی اثرات توسعه شهری بر ظرفیت برد اکولوژیکی شهر اصفهان بر اساس رویکرد پویایی سیستم

زهرا دهقان منشادی؛ پرستو پریور

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 131-148

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1269

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت سیستم‌های اجتماعی و بوم­شناختی مانند شهرها، به دلیل وابستگی زیرسیستم‌ها به یکدیگر، روابط علت و معلولی بین آن‌ها و همچنین تأثیرات بر پایداری، بسیار پیچیده است. اهمیت ظرفیت و توان بوم­شناختی در شهرها برای حفظ قابلیت آن‌ها در ارائه کالاها و خدمات هم برای نسل کنونی و هم برای نسل‌های آینده اهمیت دارد. درک چگونگی ...  بیشتر