بررسی منافع و خسارت های اقتصادی بهره برداران از تالاب بین المللی هامون در زمان پرآبی و خشکسالی منطقه سیستان

محدثه میر؛ حمید محمدی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1266

چکیده
  سابقه و هدف: در مناطق خشک و نیمه خشک وجود تالاب­ ها اهمیت بسیاری دارد. نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف نشان داده است که تالاب ­ها علاوه بر منافع زیست ­محیطی از جمله تثبیت خاک، تنظیم درجه حرارت، کاهش خشکی هوا و... منافع اقتصادی نیز بر جوامع محلی داشته است. به صورتی که امرار معاش آن­ها بستگی به تالاب­ ها داشته و با ایجاد خشکسالی­ ...  بیشتر