ارزیابی ریسک تهاجمی گونه غیربومی تیلاپیا شکم قرمز (Coptodon zillii, Gervais 1848) در حوضه‌ آبریز تالاب شادگان

مریم پیمانی؛ اصغر عبدلی؛ سیدداریوش مقدس

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 211-226

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1156

چکیده
  سابقه و هدف: ورود گونه­­ های ماهی مهاجم دراکوسیستم ­های آبی، سبب بروز انواع اثرات منفی اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی می ­­شود. اولین گام در تجزیه و تحلیل مخاطرات ناشی از گونه­ های غیر­بومی، شناسایی خطر است و بر این اساس ابزارهای متعددی برای شناسایی و ارزیابی خطرات تهاجمی گونه­­ های غیربومی به منظور پشتیبانی تصمیم گیرندگان ...  بیشتر