مدل سازی Cd خاک‌های اطراف معادن نمک گرمسار براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)

سمیه محرمی؛ مهدی صادقی پور مروی؛ رحمان شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

https://doi.org/10.52547/envs.2023.1251

چکیده
  سابقه و هدف: در طی دو دهه گذشته، مدل‌سازی به کمک رایانه برای شبیه‌سازی عناصر سنگین توسعه قابل توجهی کرده است. برآورد آلودگی خاک نقش مهمی در کنترل آلودگی و مدیریت زمین دارد. اما در مناطقی با وسعت بالا، جمع آوری داده‌ها به روش مستقیم به لحاظ هزینه و زمان چالش برانگیز است. در سال‌های اخیر، کاربرد روش‌های غیر مستقیم مانند شبکه ی عصبی ...  بیشتر