تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تعیین روابط بین صفات ژنوتیپ های بومی سنجد استان کرمان

جواد فرخی تولیر؛ محمد عابدینی اسفهلانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.52547/envs.2023.1242

چکیده
  سابقه و هدف: سنجد در سطح وسیعی در ایران کاشته می‌شوند و در عین حال رویشگاه‌های طبیعی محدودی نیز ازگونه های آن دیده می‌شود. این درخت سنجد در انواع مختلف خاک‌ها و شرایط رطوبتی یافت می‌شود اما ترجیحاً در دشت‌های سیلابی و مناطق ساحلی مرطوب رشد بهتری دارد. سنجد به عنوان یکی از محصولات مهم استان کرمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سطح ...  بیشتر