تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تعیین روابط بین صفات ژنوتیپ های بومی سنجد استان کرمان

جواد فرخی تولیر؛ محمد عابدینی اسفهلانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 129-146

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1242

چکیده
  سابقه و هدف: سنجد در سطح وسیعی در ایران کاشته می­ شوند و در عین حال رویشگاه­ های طبیعی محدودی نیز از گونه‌های آن دیده می­ شود. درخت سنجد در انواع مختلف خاک ­ها و شرایط رطوبتی یافت می­ شود اما ترجیحاً در دشت­ های سیلابی و مناطق ساحلی مرطوب رشد بهتری دارد. سنجد به عنوان یکی از محصولات مهم استان کرمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار ...  بیشتر