ارزیابی روش های مختلف عصاره گیری بر ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه های نسترن کوهی، ولیک سرخ و ولیک سیاه مازندران

مجتبی اسماعیل زاده؛ حسین مرادی؛ فاطمه دواتگر

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1235

چکیده
  سابقه و هدف: رادیکال­ های آزاد با فساد مواد غذایی و آسیب به سلامت انسان، به­ عنوان ترکیباتی مضر و آسیب رسان به سلول های گیاهی و جانوری محسوب می شوند. فنل ها گروه وسیعی از ترکیبات هیدروکسیلی هستند که ترکیباتی نظیر فلاوونوئیدها و آنتوسیانین ها در آن قرار دارند. نسترن کوهی، ولیک سرخ و ولیک سیاه سه میوه دارویی با ترکیبات ارزشمندی نظیر ...  بیشتر