ارزیابی تغییرات هیدرواکولوژیک رودخانه هلیل رود و نقش سدهای در دست بهره برداری در ایجاد آن

ناهید احمدی؛ حسین مصطفوی؛ خسرو پیری؛ حسین زینی وند

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1228

چکیده
  سابقه و هدف: گرچه آب عنصر اصلی توسعه پایدار به شمار می ­رود، اما پروژه­ های سدسازی در راستای مدیریت منابع آب در سال­ های اخیر نتوانسته است تعادل میان مصارف انسانی و نیاز آبی اکوسیستم ­های طبیعی را به گونه ­ای حفظ کند که ضمن بهره ­برداری با اهداف اجتماعی و اقتصادی، حیات  پایدار سیستم ­های رودخانه ­ای نیز تضمین شود. ...  بیشتر