بررسی همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویایی سیستم‌ها؛‌ مطالعه موردی دشت ورامین

علیرضا شاه محمدی؛ هادی ویسی؛ کوروس خوشبخت؛ محمد رضا نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1229

چکیده
  سابقه و هدف: تغییرات اقلیمی و اکوسیستمی در هماهنگی با عواملی چون رشد جمعیت و مدیریت نادرست منابع، بسیاری از الگوهای مدیریت منابع طبیعی را به چالش کشیده است. تغییرات گسترده منجر به دگرگونی‌های محیط‎زیستی شده است که مدیران را ملزم به ارزیابی مدیریت و اقدامات خود می‌کند. دگرگونی‌های اکولوژیکی نوع شدیدی از تغییرات برگشت‌ناپذیر هستند ...  بیشتر