بررسی و تحلیل حساسیت ریسک مراکز دفن زباله بر آلودگی منابع پذیرنده آب استان خراسان شمالی

صادق پرتانی؛ آسیه نوروزی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.52547/envs.2023.1222

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی منابع پذیرنده آب در محل‌های دفن پسماند، مهمترین خطر دفن زباله‌ها بر محیط زیست است. از این رو این پژوهش با دربرگیری شناخت ویژگی‌های منابع و آلاینده‌ها و محیط‌های تحت تاثیر آلودگی و نوع آن، ریسک اکولوژیکی (جامعه انسانی، فون و فلور طبیعی) را شناسایی نموده و تاثیرات آنها را با اولویت‌بندی جامع بررسی کرده است.مواد ...  بیشتر