ویژگی‌های موروفولوژیک نهال‌های زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill)، توت نرک (Morus alba) و افرای سیاه (Acer negundo) در گلخانه و عرصه تحت تنش‌های آبی در رباط کریم

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت؛ اعظم اسکندری راد

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 117-134

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1053

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از محدودیت‌های اصلی در منطقه­ های خشک و نیمه خشک، تخصیص منابع آبی برای توسعه‌ فضای سبز است. از آنجایی که تنش‌های آبی و خشکی در کنار انتخاب نادرست گونه از عامل­ های اصلی کاهش دهنده بقای نهال‌ها در مرحله استقرار در جنگل کاری‌ها در منطقه ­های خشک و نیمه‌خشک به شمار می‌آیند، بنابراین این پژوهش با هدف بررسی ویژگی ...  بیشتر