تحلیل مدیریت گردشگری خلاق با مدل QSPM مطالعه موردی شهر زاهدان

مهرناز مولوی؛ علی رحیمی؛ عبدالباسط درزاده مهر

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1217

چکیده
  سابقه و هدف:  امروزه گردشگری به عنوان محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی، به امری فراگیر تبدیل شده است. گردشگری خلاق با متبلور نمودن ارزش ­های فرهنگی سرزمینی متناسب با خرده فرهنگ­ های متعدد در ایران، نقشی اساسی در برنامه ­های راهبردی گردشگری این سرزمین دارد. تغییر روند گردشگری و اهمیت ویژه تجارب معنادار برای گردشگران، توجه به عوامل ...  بیشتر