شناسایی ارقام متحمل به خشکی در کلزا پاییزه (Brassica napuse L.) در شرایط اقلیمی کرج

مدینه بیژنی؛ سعید صوفی زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید جباری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 225-246

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1230

چکیده
  سابقه و هدف: آب قابل دسترس به منظور آبیاری کلزا در اواخر فصل رشد بـه دلیـل کاهش بارندگی و همچنین اسـتفاده از منـابع آبـی بـرای زراعت­ های پرسود بهاره افـت شدیدی می­ یابد. لذا امکان مواجه شدن گیاه با تنش خشکی در مراحل پایانی رشد بسیار محتمل می­ باشد. بنابراین گزینش ژنوتیپ­ های مقاوم به خشکی برای موفقیت در تولید این محصول در مناطق ...  بیشتر