ارزیابی ظرفیت برد زیر ساخت های عملکردی-محیط زیستی استانی در ایران

مریم صابریان ثانی؛ رومینا سیاح نیا

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.52547/envs.2022.226535.1173

چکیده
  سابقه و هدف : زیرساخت­ های عملکردی به ­عنوان یک سیستم یکپارچه برای حمایت از توسعه پایدار عمل می­ کنند. هدف این مطالعه برآورد و مقایسه ظرفیت ­های برد زیرساخت ­های عملکردی- محیط زیستی استان­ ها می باشد.مواد و روش ­ها : در این تحقیق برای ارزیابی تعادل بین ظرفیت برد زیرساخت ­های عملکردی- محیط زیستی در استان ­های ایران از مدل ...  بیشتر