ارزیابی کیفی پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شیراز برای مصارف مختلف

امیر بهرامی؛ فاطمه احدی؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 29-48

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1151

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه پساب‌ها به طور گسترده در خاک‌های کشاورزی نزدیک به مناطق شهری کشورهای در حال توسعه برای رفع کمبود آب استفاده می‌شود. از طرف دیگر به دلیل افزایش آلودگی‌های ایجاد شده، منابع محدود موجود مورد تهدید قرار می‌گیرد. استفاده از آب‌های نامتعارف در صورت دارا بودن استاندارد لازم در بسیاری از کشورهای دنیا برای تولید محصولات ...  بیشتر