درک پدیده بی رنگی در فضاهای شهری کلانشهر تهران با کاربست رویکرد پدیدارشناسی تفسیری

شورا شهریاری؛ پویان شهابیان؛ آزاده لک

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 247-268

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1218

چکیده
  سابقه و هدف: رنگ همواره یکی از اجزای وصف تجارب، خاطرات مرتبط با افراد و مناظر بوده است. پدیده بی رنگی فضاهای شهری با کاهش ویژگی­ هایی نظیر خاطره ­انگیری و افول تصویر ذهنی همراه است که در نهایت می تواند کیفیت ادراکی ساکنان را با چالش مواجه نماید. بنابراین، تجریه ماهیت حیات رنگ در شهر می تواند به ارتقا کیفیت فضای شهری منجر شود. با وجود ...  بیشتر