مدلسازی اجماعی هجوم بالقوه کهور پاکستانی (Prosopis juliflora (SW.) DC) در منطقه مکران

محدثه امیری؛ محمد شفیعی زاده؛ مصطفی ترکش؛ سید مصطفی مسلمی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 205-224

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1148

چکیده
  سابقه و هدف: گیاهان مهاجم، در حال حاضر مورد توجه اکولوژیست­ ها، حافظان محیط زیست و مدیران منابع طبیعی هستند و به دلیل گسترش سریع تنوع زیستی را کاهش می ­دهند. این گونه ­ها تغییراتی را در فرآیندهای بوم ­شناختی، ساختار و کارکرد جامعه در اکوسیستم ­های طبیعی ایجاد می ­کنند. بارزترین تغییر در مناطق مورد هجوم، کاهش تنوع زیستی و ایجاد ...  بیشتر