واکاوی حقوقی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت مدنی محیط‌زیستی

مینا مهاجر؛ نیلوفر نژادمقدم زنجانی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1097

چکیده
  سابقه و هدف: کلیه ­ی اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی مسئولیت حفاظت از محیطزیست را برعهده دارند. مسئولیت اشخاص به این معنی است که فرد ملزم است خساراتی که به دیگری وارد کرده است جبران کند که در حقوق از این امر به مسئولیت قانونی یاد می‌شود. در این مقاله به تحلیل چگونگی ارتباط مسئولیت مدنی محیط‌زیستی و مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است و مسئولیت ...  بیشتر