بررسی نگرش نوین محیطزیستی جوامع بومی نسبت به خدمات اکوسیستم جنگل (مطالعه موردی: جنگل های شیاده و دیوا)

حمید حاجی زاده؛ اصغر فلاح؛ ساره حسینی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 181-204

https://doi.org/10.48308/envs.2021.1082

چکیده
  سابقه و هدف: اکوسیستم جنگل به­ عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می­ کند که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیت­ های انسان قرار گیرد. اما امروزه به دلیل مشکلات و چالش­ های محیط­زیستی برای آن، بررسی نگرش و رفتار جوامع بومی جهت حفاظت از آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر ...  بیشتر