ارزیابی پایداری پیوند سیستم‌های آب-انرژی - غذا در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان دهگلان)

صلاح مفاخری؛ هادی ویسی؛ کوروس خوشبخت؛ محمد رضا نظری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 287-306

https://doi.org/10.52547/envs.2021.222630.1078

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه مدیر یت منابع کشاورزی به دلیل ضرورت رسیدگی به موضوع های چالش برانگیز بین بخش های عرضه و تقاضا، یک وظیفه اساسی برای مدیرا ن و برنام ه ریزان است. براین اساس، بسیاری از محققان تأکید می کنند که آب، انرژی و غذا در جهان دچار تنش و کمبود قابل توجهی شده اند و تقاضا برای این منابع طی دهه های آینده به طور قابل توجهی افزایش می ...  بیشتر