ارزیابی چندین روش هضم در استخراج عناصر سنگین از منابع آلی مختلف

پریسا مشایخی؛ حسین شریفی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1071

چکیده
  سابقه و هدف: در سال­ های اخیر روند رو به افزایش تخریب منابع آب، خاک و محیط زیست در اثر کاربرد بی رویه مواد شیمیایی موجب ترغیب پژوهشگران به کشاورزی ارگانیک در سال ­های اخیر شده است. با وجود همه اثرات مثبتی که در ارتباط با مصرف منابع آلی بر روی ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی خاک مطرح است، هنوز در این رابطه نگرانی­ های زیادی از نظر مسائل ...  بیشتر