تعیین سهم تنوع گونه های گیاهی زیرآشکوب در جنگل کاری با گونه های پهن برگ و سوزنی برگ (پژوهش موردی: جنگل کُلِت مازندران)

خدیجه اصغری؛ حمید جلیلوند؛ حامد اسدی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1048

چکیده
  سابقه و هدف: تنوع، گونه ­ای ترکیبی از دو مؤلفه به ­هم پیوسته غنای گونه ­ای و یکنواختی است. مؤلفه اول غنای گونه ­ای است که مربوط به تعداد گونه­ های حاضر در واحد نمونه ­برداری است؛ و دومین مؤلفه یکنواختی است که به نحوه توزیع افراد گونه ­ها در محیط اطلاق می­ شود، یکی از مشکل­ های مهم این سنجه ­ها، جدا نکردن سهم این دو مؤلفه ...  بیشتر