پیش‌بینی خشک‌سالی سواحل دریای خزر با تأثیر تغییر اقلیم

مهدی بروغنی؛ الهام فهیمی نژاد؛ ایمان پژوهان

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.52547/envs.2022.1038

چکیده
  سابقه و هدف: پدیده تغییر اقلیم می‌تواند بر سیستم‌های مختلف اثرهای متفاوتی داشته باشد که به ­دلیل نقش حیاتی آب در زندگی انسان، بررسی تأثیرهای منفی آن بر وقوع، شدت و تداوم خشک‌سالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق اثرهای تغییر اقلیم بر خشک‌سالی‌های سواحل جنوبی خزر در دوره‌های آتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر