تأثیر مشارکت شالی کاران در طرح های مدیریت تلفیقی آفت های برنج با تأکید بر سنجه های محیط زیست گرایانه (مورد واکاوی: شهرستان فومن استان گیلان)

محمدکریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ خدیجه علیزاده ازبری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 199-220

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1025

چکیده
  سابقه و هدف: وجود نگرانی در رابطه با امنیت غذایی، سلامت غذایی، سلامت افراد جامعه و همچنین جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، موجب شکل ­گیری مفهوم کشاورزی پایدار شد. یکی از راهکارهای مهم اجرایی شدن کشاورزی پایدار، اجرای طرح ­های مدیریت تلفیقی آفت­ ها است. مدیریت تلفیقی آفت­ های برنج به ­عنوان یک رهیافت مدیریتی و اکولوژیکی می ­تواند ...  بیشتر