استفاده از سیانوباکترهای خاکزی معدن طلای موته برای زیست پالایی خاک های سد باطله

حمید سودائی زاده؛ فریبا حکم اللهی؛ امیر حسین ناطقی؛ منوچهر محمدی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1018

چکیده
  سابقه و هدف: برخی از فرایندهای صنعتی، معدن­ کاری و استفاده از کودهای شیمیایی و قارچ کش­ ها در کشاورزی امروزی، منجر به رها سازی فلزهای سنگین و همچنین افزایش شوری خاک و آب­ ها می ­شوند به ­گونه ­ای که افزایش سطح جهانی آلودگی به فلزها روند نگران­ کننده ­ای بـه خود گرفته است. از طرفی وجود یک بیلیون هکتار زمین­ های شور در سراسر ...  بیشتر