روش‌های تحلیلی برای ارزیابی کیفیت کمپوست باگاس نیشکر و بهبود ویژگی‌های فیزیکی‌مکانیکی جهت فشرده‌سازی

احسان سرلکی؛ محمد حسین کیانمهر؛ مرضیه قربانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 107-130

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1003

چکیده
  سابقه و هدف: سنجه های بلوغ و پا یداری در کمپوست ها برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی، حفظ اطمینان مصرف کننده و تضمین قابلیت کاربرد آنها برای مصرف ها ی کشاورزی بسیار ضرورت دارند. افزون براین، زیست توده های کمپوست شده به دلیل کم بودن چگالی انرژی و توده ای با مشکل هایی از قبیل هزینه های انبا ر و حمل و نقل زیاد و همچنین هزینه های کلی در مد ...  بیشتر