بررسی شیوه های مختلف بهره برداری بر خصوصیات پوشش گیاهی مراتع خشک و بیابانی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان زیرکوه، خراسان جنوبی)

مسلم رستم پور؛ محمد ساغری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.48308/envs.2023.1237

چکیده
  سابقه و هدف: هر یک از شیوه ­های مختلف بهره ­برداری و مدیریتی در مراتع، آثار متفاوتی بر کارکرد اکوسیستم­ های مرتعی دارند. شیوه ­های نادرست و نامناسب بهره ­برداری از مراتع به ویژه در چند دهه اخیر موجب بروز لطمات شدیدی به عرصه­ های منابع طبیعی کشور شده است. در خصوص اثرات چرای دام بر رویشگاه ­های شنزار مناطق بیابانی، تحقیقات ...  بیشتر