مدل سازی گستره پراکنش آرایه های خواهری دورگه زا در گونه های زردپره سرسرخ و زردپره سر سیاه از راسته گنجشک سانان

شهرزاد رحمتی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ علی غلامحسینی؛ سید محمود قاسمپوری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 269-286

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1016

چکیده
  سابقه و هدف: جدایی گونه ها بر مبنای نتایج فیلوژنی می تواند با مدل سازی هایی که ورودی آنها داده های زیستگاهی هستند، پشتیبانی شود. در مطالعه حاضر دو آرایه خواهری که براساس مستندهای مولکولی جدا از هم هستند، از نظر عامل های تأثیرگذار زیستگاهی که احتمالا در این جدایی دخیل بوده اند و همچنین از نظر پراکنش در برهه تاریخی گذشته و آینده، مورد ...  بیشتر