شناسایی و تعیین مقدار هفت محصول جانبی گند زدایی نظام مندی نشده در آب آشامیدنی شهر تهران

زهرا جعفری؛ امیر سالمی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.48308/envs.2022.1136

چکیده
  سابقه و هدف: گندزدایی با کلر رایج ­ترین روش گندزدایی آب آشامیدنی در ایران است. واکنش ­پذیری کلر سبب می­ شود تا علاوه بر تخریب عوامل بیمازی­زا، ترکیبات آلی متنوعی تحت عنوان محصولات جانبی گندزدایی تولید شوند. تعداد بسیار کمی از این ترکیبات نظام ­مند شده به صورت پیوسته پایش می ­شوند. با این حال، ترکیبات فراوان دیگری نیز در این ...  بیشتر