ارزیابی کیفی آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

پریسا کاظمی؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم کشاورز شکری

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 65-78

چکیده
  سابقه و هدف: برای تعیین کیفیت آب شاخص ­­هایی وجود دارد که شاخص NSF از میان شاخص ­های عمومی کیفیت آب، بیشترین کاربرد را دارا است. هدف از معرفی شاخص NSFWQIطبقه ­بندی آب برای  مصرف­ های کلی (شرب، حیات آبزیان،  مصرف­ های تفریحی و ...) است. این  پژوهش با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص آب NSFWQI انجام گرفت ...  بیشتر