بررسی تغییرات مکانی برخی از پارامترهای موثر بر کیفیت آب رودخانه زرین‌گل در استان گلستان

محمد قلی زاده؛ مجید علی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 111-126

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش رشد جمعیت و تقاضای بیشتر برای فعالیت‌های کشاورزی و آبزی‌پروری اهمیت کیفیت و کمیت منابع آبی را دوچندان کرده است. بنابراین منابع آب سطحی بیش از دیگر منابع آب در معرض آلودگی قرار دارند. تعمیم داده‌های نقطه‌ای به سطح در بیشتر تحقیقات منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش‌های درون‌یابی  به‌عنوان راه‌حل مناسبی ...  بیشتر