اثر سطح بستر بر جوامع چسبنده زیستی سواحل جنوب غربی دریای خزر

پریسا گلی نیا؛ علی نصرالهی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 127-140

چکیده
  سابقه و هدف: بیوفولینگ به چسبیدن و رشد موجودات زنده بر ساختارهای در معرض محیط‌های دریایی اطلاق می‌گردد. جوامع بیوفولینگ از نظر اکولوژیک با توجه به نقش‌شان در انتقال انرژی در زنجیره‌های غذایی و عملکرد اکوسیستم‌ها و ایجاد بسترهای چند بعدی به عنوان زیستگاه برای سایر موجودات اهمیت داشته، همچنین از نظر اقتصادی با نشست روی ساختارهای ...  بیشتر