ارزیابی حفاظتی و بوم‌شناختی گیاهان پارک ملی بمو

محمد رضا کنعانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 173-186

چکیده
  سابقه و هدف: پارک‌های ملی به‌منظور جلوگیری از انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و به‌عنوان ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی گونه‌های گیاهی و جانوری در هر کشور ارزشمند و یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اساسی برای احیای طبیعت هستند. پارک ملی بمو با وسعت 48075 هکتار در مجاورت شهر شیراز قرار دارد. این تحقیق برای نخستین بار به ارزیابی حفاظتی و اکولوژیک ...  بیشتر