مدل پینچ آبی(Water Pinch) برای استفاده مجدد پساب فرآوری مس با به‌کارگیری دو آلاینده بهصورت همزمان

ناصر مهردادی؛ علی ترابیان؛ امیر خاک پور؛ مژده سروش

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 61-68

چکیده
  امروزه کاهش پساب یکی از بزرگترین مسائلی است که در صنایع فرآیندی با آن مواجه هستیم و از‌ آنجا‌که پساب، یکی از آلاینده‌های تولیدی مهم در فرآیندها است، توانایی احیا پساب برای مصرف مجدد آب و کاهش مصرف آب تازه، گام مهمی است که به‌سوی کاهش کلی پساب برداشته می‌شود. این مقاله کمینه‌سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع مس و در سه واحد مجتمع ...  بیشتر