واکاوی دمای روزهنگام سطح زمین ایران مبتنی بر برون‌داد سنجندهMODIS

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ حمزه احمدی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 47-68

چکیده
  سابقه و هدف: پارامتر دمای هوا یکی از مهم‌ترین سنجه‌های شناسایی وضعیت آب‌وهوایی و محیطی هر منطقه محسوب می‌شود. امروزه با استفاده از داده‌های مادون قرمز حرارتی امکان تهیه نقشه‌های دمای سطح زمین، بدون تماس فیزیکی با اشیا یا سطح وجود دارد. آگاهی از توزیع زمانی-مکانی دمای سطح زمین برای تعیین بیلان انرژی زمین، بررسی‌های هواشناسی و تبخیر–تعرق ...  بیشتر