جذب و واجذب علفکش ها در خاک در شرایط مزرعه و آزمایشگاه

الهام نوشادی؛ مهدی همایی؛ محمد محمودیان شوشتری

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 111-128

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی ناشی از کاربرد نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه علف‌کش‌ها یکی از چالش‌های زیست‌محیطی عصر حاضر است و به‌کارگیری فناوری‌های نوین همچون سم-آبیاری این مشکل را دوچندان کرده است. بنابراین، گزینش راهبردهای بهینه مدیریتی با تکیه بر شناخت سرنوشت سموم در خاک بسیار ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی کمّی رفتار جذب سطحی و رهاسازی ...  بیشتر